CENTRAL EUROPEAN MINIBIKE CUP ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

A jelen tájékoztató tartalmazza a Central European Minibike CUP (továbbiakban: Adatkezelő vagy
Társaság) ügyfelei által kezelt személyes adatok kezelésével kapcsolatos információkat.

A személyes adatokat az Ügyfél önkéntesen bocsátja a Társaság rendelkezésére a regisztráció, illetve
a Társaságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért a Társaság kéri, hogy adatai közlésekor
fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért az Ügyfél felelős.
A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.
Amennyiben az Ügyfél nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük,
hogy az Ügyfél az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályok:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a
  Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
  törvény – (Info tv.)

I. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:

Név: Black Star Speedway Kft.
Székhely: 1112 Budapest, Kánai út 3. A-B. ép. fszt. 37
Cégjegyzékszám: 01-09-343118
Adószám: 26756282-2-43
Képviseli: Rákóczy-Kiss Richárd
e-mail: info@cemcup.hu
telefon: 06 1 123 456
honlap: https://www.cemcup.hu

II. Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:

 

III. Adatkezelés célja, jogalapja, időtartalma

A) Cél

Az Ügyfél által megadott személyes adatok az Adatkezelő hírlevelek, reklámlevelek megküldése
céljából használja fel. Továbbá tájékoztatja az Ügyfeleket a közeljövőben megrendezendő
eseményekről, versenyekről.
Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során köteles betartani a GDPR 5. cikk 1)
bekezdésében foglalt elveket:

 • jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság;
 • célhoz kötöttség;
 • adattakarékosság;
 • pontosság;
 • korlátozott tárolhatóság;
 • integritás és bizalmas jelleg;
 • elszámoltathatóság.

B) Jogalap

A GDPR. 6.cikk 1) bekezdés a) pontja

C) Időtartama

A versenyt követő 2 évig. A személyes adatokat haladéktalanul törölni szükséges, ha az adatok
kezelésének célja megszűnt vagy a kezelés jogalapja továbbiakban már nem áll fenn, illetve a
személyes adatokat jogellenesen kezelték.

IV. Kezelt adatok köre

Adat típusa Az adat felvételének indoka
Név Azonosításhoz szükséges
Születési dátum Azonosításhoz szükséges, valamint
versenykategóriákba való besorolásba
Lakhely Az Ön által elért időeredmények,
versenykiírások megküldéséhez szükséges
E-mail Az Ön által elért időeredmények,
versenykiírások megküldéséhez szükséges
Telefon ha a versenyzésnél kapcsolatban olyan indok
merül fel, amelyről Önt sürgősen értesíteni kell,
akkor ezt telefonon keresztül jelezzük Önnek

V. Az adat felvételének indoka

Az Ügyfél adataihoz az Adatkezelő közvetlen irányítása alatt lévő személyek (ügyvezető,
munkavállaló stb.) férhetnek hozzá, azonban az adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően
bizalmasan kezelik.

VI. A személyes adat jogosultját megillető jogok

 • A hozzáféréshez való jog
 • törléshez való jog,
 • adatkezelés korlátozáshoz való jog,
 • adathordozáshoz való jog,
 • tiltakozáshoz való jog.

VII. Jogorvoslat

Amennyiben az Ügyfél a személyes adatai tekintetében azt tapasztalja, hogy a CENTRAL
EUROPEAN MINIBIKE CUP sérti az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit, úgy jogosult az
illetékes bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(továbbiakban: NAIH) fordulni.

NAIH elérhetősége:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Posta cím: 1530 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: https://www.naih.hu/

VIII. Egyéb rendelkezések

A Társaság fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az
érintetteket megfelelő módon tájékoztatja.